Bằng các giải pháp, biện pháp nghiệp vụ tích cực ngay từ những tháng đầu, quý đầu của năm, đến hết tháng 10, các đơn vị của Cục đã thu nộp trên 21.000 tỷ đồng, hoàn thành chỉ tiêu thu nộp ngân sách; về đích trước 2 tháng.

Theo Cục trưởng Mai Thế Huyên, đến ngày 31/12/2009 số thu ngân sách qua Hải quan Hải Phòng sẽ đạt 25.000 tỷ đồng, vượt 4.000 tỷ so với chỉ tiêu được giao

Tố Anh