Pháp lệnh Cảnh vệ quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc công tác cảnh vệ, chế độ chính sách, trách nhiệm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia công tác cảnh vệ, biện pháp và chế độ cảnh vệ; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ Cảnh vệ và chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ. Theo đó, Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện việc quản lý Nhà nước về công tác cảnh vệ; chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện công tác cảnh vệ.

Cơ quan, tổ chức, công dân có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu của lực lượng cảnh vệ, phối hợp với lực lượng cảnh vệ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đối tượng cảnh vệ.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên, Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng cho biết: Việc bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các cơ quan trọng yếu, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và khách quốc tế luôn được xác định là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, có liên quan trực tiếp đến sự ổn định chính trị của đất nước, đến mọi hoạt động đối nội, đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Pháp lệnh Cảnh vệ lần này đã thể hiện đầy đủ quan điểm của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội với mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đối tượng cảnh vệ trong mọi tình huống; tạo được cơ sở pháp lý phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn của công tác cảnh vệ; xác định cụ thể các đối tượng cảnh vệ cũng như trách nhiệm, quyền hạn của lực lượng cảnh vệ, của các cấp, các ngành và của cá nhân

P.V.