Tại Quyết định số 441/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam trực thuộc Bộ NN&PTNT trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

C.L.