Chiến dịch gồm nhiều hoạt động thiết thực tại các địa phương trong cả nước: trồng cây phục hồi tài nguyên, các cuộc thi và triển lãm về môi trường, xử lý và tái chế rác thải... nhằm giáo dục ý thức các cá nhân, tổ chức, cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường.

Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn 2013” do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức vào tuần thứ 3 của tháng 9 hằng năm

H. Ly