Đến nay, toàn quốc đã cấp được 100% CCHN cho người hành nghề và giấy phép hoạt động cho cơ sở KCB tư nhân và cấp được 80% CCHN và 73% giấy phép hoạt động với cơ sở KCB công lập. Tuy nhiên, thực tế, các cơ sở KCB còn thiếu nhân lực hành nghề, đặc biệt là tại các tỉnh, thành phố vùng sâu, vùng xa; một số cơ sở KCB công lập chưa được đầu tư đầy đủ về cơ sở vật chất, hệ thống xử lý nước thải và không ít đối tượng được cấp CCHN đã hoạt động theo Pháp lệnh Hành nghề y dược tư nhân, nhưng theo quy định của Luật KCB không được cấp CCHN…đã gây khó khăn trong công tác cấp CCHN và giấy phép hoạt động.

Để giải quyết khó khăn này, Bộ Y tế đã quyết định sửa Thông tư 41 để phù hợp với thực tiễn, đồng thời chỉ đạo các Sở Y tế đến hết năm 2015 cấp hết CCHN cho các cơ sở KCB công lập toàn quốc.

Dạ Miên