Theo Quyết định quy định chế độ bồi dưỡng đi biển đối với Kiểm ngư viên, Thuyền viên tàu kiểm ngư và người thực hiện nhiệm vụ kiểm ngư vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, kiểm ngư viên, Thuyền viên tàu Kiểm ngư, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc Cục Kiểm ngư, người được cấp có thẩm quyền cử biệt phái, điều động tham gia thực hiện nhiệm vụ Kiểm ngư trên biển; người được cơ quan, đơn vị cử tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ trên tàu Kiểm ngư được hưởng chế độ bồi dưỡng đi biển mức 150.000 đồng/người/ngày thực tế đi biển thực hiện nhiệm vụ.

Cục Kiểm ngư và cơ quan, đơn vị cử cán bộ tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ trên tàu Kiểm ngư có trách nhiệm chi trả chế độ bồi dưỡng đi biển cho các đối tượng trên. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2015.

Từ ngày 1/3/2015, các Kiểm ngư viên được bồi dưỡng đi biển với mức 150.000 đồng/người/ngày. Ảnh: VNE.

Tại Quyết định số 149/2008/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quy định mức bồi dưỡng đi biển đối với thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra nông nghiệp và phát triển nông thôn khi tiến hành thanh tra, kiểm tra các hoạt động thủy sản và cán bộ, thuyền viên, người làm việc trên tàu kiểm ngư trong thời gian đi biển là 110.000 đồng/người/ngày thực tế đi biển.

C.L.