Cụ thể, tạo việc làm trong nước khoảng 1,494 triệu lao động, đạt 98,8% kế hoạch, tăng 2,7% so với năm 2013; xuất khẩu lao động khoảng 106 ngàn người, đạt 120,68% kế hoạch, bằng 119,1% so với thực hiện năm 2013.

Được biết, đây là lần đầu tiên số lao động Việt Nam đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài đạt trên 100 ngàn, góp phần quan trọng đạt mục tiêu giải quyết việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho người lao động. Hầu hết các tỉnh, thành phố đều hoàn thành kế hoạch tạo việc làm đã đề ra.

Trong đó các tỉnh, thành phố thuộc 4 vùng kinh tế trọng điểm tiếp tục tạo được nhiều việc làm cho người lao động, như: TP Hồ Chí Minh 282 ngàn người, Hà Nội trên 138 ngàn người, Đồng Nai trên 91 ngàn người, Bình Dương trên 46 ngàn người, Hải Phòng trên 51 ngàn người, Cần Thơ gần 51 ngàn người, Hải Dương gần 31 ngàn người; Đà Nẵng gần 31 ngàn người.

Thị trường xuất khẩu lao động tiếp tục được củng cố và phát triển, thị trường truyền thống được giữ vững, một số thị trường trọng điểm có mức tăng trưởng cao như Đài Loan tăng 29,4%, Nhật Bản tăng 96,1%..

Hải Châu