Trong đó, giải quyết việc làm trong nước khoảng 682,5 nghìn người, bằng 98,5% so với cùng kỳ, đạt 45,1%; xuất khẩu lao động khoảng 40 nghìn người, bằng 96% so với cùng kỳ, đạt 47%.

Tính đến hết tháng 6.2013, có khoảng 10,9 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước; khoảng 163 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội  tự nguyện, tăng 20,7%. Có khoảng 182,3 nghìn người đăng ký bảo hiểm thất nghiệp, trong đó: khoảng 151,5 nghìn người hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng; trên 151,3 nghìn người được giới thiệu việc làm. Thực hiện trợ cấp xã hội thường xuyên cho khoảng 2,5 triệu đối tượng với tổng kinh phí khoảng 9.000 tỷ đồng

Hải Châu