Đồng chí Đào Duy Quát, Phó Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương đã trực tiếp truyền đạt cho lớp bồi dưỡng các nội dung: Tư tưởng chỉ đạo của Đảng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong thời kỳ mới; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân;

 

những giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong thời kỳ mới; chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", phòng chống bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa…

 

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Trần Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, Ủy viên Hội đồng GDQP Trung ương yêu cầu: Trong thời gian tới, các phương tiện thông tin đại chúng (PTTTĐC) cần tiếp tục quán triệt nhằm nhận thức đầy đủ hơn trách nhiệm tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tuyên truyền về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân;

 

kết hợp hài hòa việc tuyên truyền các nội dung GDQP, tuyên truyền lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh cách mạng và bảo vệ Tổ quốc với các hoạt động GDQP; từng bước nghiên cứu, sơ kết, tổng kết công tác GDQP trên các PTTTĐC nhằm rút ra những bài học thiết thực vận dụng vào công tác thực tiễn

C.G.