Tuy nhiên, điều khiến mọi người ngạc nhiên khi cơ quan chức năng cho treo tấm băng rôn như sau: “Giải vô địch (Bi sắt) Pentanque tỉnh Sóc Trăng năm 2015”. Với cách diễn đạt đó, nhiều người hiểu rằng “Giải vô địch” đồng nghĩa với “Bi sắt” vì ngay sau chữ “Giải vô địch” là chữ “Bi sắt” được đặt trong ngoặc đơn. 

Trong khi đó, theo quy tắc của các phép thế trong tiếng Việt thì từ nằm trong dấu ngoặc đơn, hay dấu gạch ngang được liền sau đó có chức năng thay thế, giải thích... cho từ đứng trước nó.

V.Đức