Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung danh sách Ủy viên Ban Chỉ đạo do Bộ Công an đề cử. Trước đó, BCĐ Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai (LĐĐ) và sửa đổi LĐĐ năm 2003 đã được thành lập theo Quyết định 1665/QĐ-TTg ngày 9/9/2010. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm Trưởng BCĐ. Văn phòng thường trực của BCĐ đặt tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường.

BCĐ có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thống nhất việc triển khai thực hiện tổng kết thi hành LĐĐ năm 2003 trên phạm vi cả nước; chỉ đạo việc xây dựng dự án sửa đổi LĐĐ năm 2003 theo yêu cầu của Bộ Chính trị và Quốc hội; Theo tiến độ đặt ra, đến tháng 3-2011, các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ phải hoàn thành báo cáo tổng kết thi hành LĐĐ.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ hoàn thành báo cáo tổng kết thi hành LĐĐ vào tháng 5/2011. Việc xây dựng LĐĐ sửa đổi sẽ tiến hành đồng thời với việc tổng kết thi hành LĐĐ

Theo Website Chính phủ