Công văn nêu rõ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần chú trọng phân tích kỹ tình hình quản lý, phân bố và sử dụng các nguồn vốn lớn, đặc biệt là nguồn vốn ODA thông qua các dự án đầu tư; những cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực này ban hành trong thời gian qua đã được bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện như thế nào, hiện còn những vướng mắc, tồn tại gì?

Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ tìm hiểu rõ thực trạng và nguyên nhân dẫn đến những tiêu cực trong quản lý ngân sách Nhà nước tại một số đơn vị như Ban Quản lý các dự án (PMU 18) của Bộ Giao thông vận tải và một số vụ việc tiêu cực khác đã xảy ra trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý đối với các lĩnh vực trên thuộc trách nhiệm điều hành của Chính phủ, trong đó chú trọng tới công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước, đề ra được các giải pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại nêu trên

P.H.