Nội dung Nghị quyết nêu rõ: “Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCH TW Đảng (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, công tác quy hoạch cán bộ đã có bước chuyển biến rõ nét về nhận thức và đạt được những kết quả thiết thực: Các cấp ủy tỉnh, thành phố, các bộ, ngành, đoàn thể đã xây dựng quy hoạch cán bộ cấp mình quản lý; đã chú trọng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ…

 

Tuy nhiên, công tác quy hoạch cán bộ còn những thiếu sót, khuyết điểm: còn tình trạng khép kín trong quy hoạch cán bộ, trong luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ, chưa có sự gắn kết giữa cơ quan Đảng và bộ máy Nhà nước, chưa có quy hoạch tổng thể cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của toàn bộ hệ thống chính trị; việc tổ chức thực hiện công tác này ở một số nơi chưa nghiêm túc, còn bị động lúng túng, hụt hẫng cán bộ lãnh đạo quản lý, nhất là cán bộ cơ sở xã, phường…”.

 

Nghị quyết của Bộ Chính trị đã đề ra mục đích, quan điểm, nguyên tắc và phương châm của công tác quy hoạch cán bộ; nội dung và phương pháp quy hoạch cán bộ, bao gồm: Tiêu chuẩn cán bộ đưa vào quy hoạch, cơ quan thẩm quyền quyết định quy hoạch, đối tượng quy hoạch, quy trình xây dựng quy hoạch, việc quản lý và thực hiện quy hoạch; trách nhiệm của các cấp ủy Đảng trong việc thực hiện Nghị quyết này

X.H.