Trong năm 2008, xã An Toàn - xã khó khăn nhất của huyện miền núi An Lão - cũng không có phụ nữ sinh con thứ 3. An Lão là huyện miền núi có trình độ dân trí thấp, hầu hết là dân tộc thiểu số sinh sống nhưng công tác dân số luôn được chú trọng và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành của huyện.

Phòng Văn hoá thông tin có phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", Hội phụ nữ thành lập "Câu lạc bộ phụ nữ không sinh con thứ 3", Hội nông dân có chương trình "Nam giới chăm sóc sức khoẻ sinh sản kế hoạch hóa gia đình"...

Hoàng Minh