Đại hội đã biểu quyết bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá V (nhiệm kỳ 2008 - 2013) gồm 124 Ủy viên. Trong đó, 37 Ủy viên thuộc khối Trung ương Hội; 60 Ủy viên thuộc khối các tỉnh, thành Hội; 10 Ủy viên đại diện các ban Đảng, Bộ, ngành; 6 Ủy viên đại diện các nhà khoa học; 6 Ủy viên đại diện doanh nghiệp...

Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá V tiến hành Hội nghị lần thứ nhất, bầu Đoàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khoá V. Kết quả được công bố trong phiên bế mạc sáng 24/12.

Trước đó, các đại biểu đóng góp ý kiến vào Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Các đại biểu nhất trí bổ sung chức năng, nhiệm vụ tham gia xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ và dạy nghề giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và bảo vệ môi trường, phù hợp với tinh thần Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X). Điều lệ gồm 8 chương và 25 điều

Lưu Thị Thoan – TTX