Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp đến các tướng lĩnh, sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và nhấn mạnh: Việc bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, trật tự an toàn xã hội... là điều kiện có ý nghĩa quyết định để phát triển kinh tế xã hội đất nước.

"Không có sự bảo đảm độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thì không thể xây dựng và phát triển đất nước. Việc phát triển kinh tế xã hội ngày càng hiệu quả là điều kiện cơ bản để đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự xã hội. Hai lĩnh vực này phải luôn song hành và không thể xem nhẹ lĩnh vực nào" - Thủ tướng nói.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các đại biểu.

Thủ tướng đánh giá cao đóng góp của lực lượng Quân đội trong việc làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh; giúp Đảng, Nhà nước bổ sung, xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, từng bước bổ sung và hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với hoạt động quốc phòng; vừa làm tham mưu, vừa làm nòng cốt triển khai xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên cả nước và từng địa phương, tạo nên bước phát triển mới của đất nước cả về tiềm lực và thế trận, đồng thời xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thủ tướng đề nghị cùng với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể mà Đảng ủy Quân sự Trung ương đã đề ra, tiếp tục làm cho toàn quân, toàn dân nhận thức đầy đủ hơn về mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong điều kiện mới.

Theo đó, toàn quân cần tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, đẩy mạnh Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước…

Thủ tướng đề nghị lực lượng Quân đội phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an để ngăn chặn mọi âm mưu diễn biến hòa bình, đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước, của cả hệ thống chính trị, khối đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường sức mạnh quốc phòng cả tiềm lực và thế trận.

Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục quốc phòng, đào tạo nghề trong các trường Quân đội và thực hiện tốt việc xây dựng lực lượng quốc phòng trong các doanh nghiệp; xây dựng thế trận trên các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sỹ trong Quân đội…

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Đại tướng Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hứa sẽ đoàn kết thống nhất, không ngừng nâng cao chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao giao phó

TTX