Với hơn 30 tham luận, các đại biểu tham dự hội thảo nhấn mạnh, báo chí nước ta đang có vai trò rất quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội, đồng thời cũng ở vào giai đoạn nhạy cảm, vừa có những cơ hội lớn, vừa đứng trước nhiều thách thức lớn, nhất là sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới và đang tiếp tục hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới.

Chiến sỹ trẻ Trường Sa với các ấn phẩm Báo Công an nhân dân. Ảnh: An Khang.

Trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí cần được thực hiện thông qua hệ thống pháp luật về báo chí và công tác quản lý nhà nước về báo chí. Đó cũng chính là đòi hỏi khách quan của việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về báo chí để đáp ứng yêu cầu phát huy bản chất cách mạng của báo chí nước ta trong tình hình mới...

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự chỉ đạo trực tiếp của các cơ quan chủ quản, nỗ lực của các cơ quan báo chí và đội ngũ nhà báo, báo chí nước ta đã thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh của mình, góp phần xứng đáng vào công cuộc đổi mới đất nước.  

K.H.