Theo đó, các dự án đầu tư xây dựng phải tuân thủ các bước thiết kế gồm thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công đối với dự án có tổng mức vốn đầu tư từ 10 triệu USD trở lên còn nếu dự án dưới 10 triệu USD thì chỉ cần thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công.

Tổ chức thiết kế xây dựng (kể cả tổ chức ở Việt Nam) phải thực hiện công tác giám sát tác giả trong suốt quá trình thi công xây dựng. Các dự án đầu tư mua nhà, đất không có bước thiết kế, nhưng phải có các tài liệu, bản vẽ mặt bằng.

Ngoài ra, Quy chế cũng nêu rõ việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu xây dựng, thi công xây dựng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư, trách nhiệm quản lý của các cơ quan liên quan.

Các dự án thuộc đối tượng quản lý gồm: Dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, hoặc vốn có nguồn gốc ngân sách Nhà nước để đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp lại các trụ sở làm việc hiện có; hoặc đầu tư mua nhà, đất xây dựng trụ sở làm việc và nhà ở cho cán bộ, nhân viên

P.H.