Kết quả ban đầu cho thấy, Hà Nội có 3 dịch vụ có chỉ số hài lòng cao hơn mức trung bình của 6 địa phương trên là cấp chứng minh nhân dân (82,2% so với 75,3%), cấp giấy phép xây dựng (72,2% so với 64,9%) và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (65% so với 61,4%); trong khi lại có 3 dịch vụ có chỉ số hài lòng thấp hơn mức trung bình là cấp đăng ký kết hôn (75% so với 86,7%), cấp giấy khai sinh (75% so với 84,4%) và chứng thực (64% so với 79,6%)

H.T.