Năm 2013, số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ước đạt 159.171 tỷ đồng, đạt 108,2% so với kế hoạch được giao; bao gồm thu bảo hiểm xã hội bắt buộc 111 nghìn tỷ đồng, thu bảo hiểm xã hội tự nguyện 532,5 tỷ đồng, thu bảo hiểm y tế 47.500 tỷ đồng. Số chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ước đạt hơn 172.700 tỷ đồng, trong đó chi từ quỹ bảo hiểm y tế cho 125 triệu lượt người khám chữa bệnh với số tiền là 48 nghìn tỷ dồng, chi từ quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho trên 6.000 lượt người với số tiền 80,3 tỷ đồng; chi quỹ hưu trí, tử tuất, quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, quỹ ốm đau thai sản, quỹ bảo hiểm thất nghiệp... từ nguồn quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc cho gần 7,9 triệu lượt người với số tiền 82.700 tỷ đồng.

Năm 2014, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam xác định nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện chương trình hành động triển khai Nghị quyết 21- NQ/TW về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020 để phát triển nhanh và bền vững đối tượng, phục vụ tốt quyền lợi của người tham gia. Cùng với đó, tập trung giảm nợ đọng, đấu tranh với các hành vi vi phạm trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Hải Châu