Địa phương được phân bổ bổ sung nhiều nhất là huyện Ngọc Hồi (6 tỉ đồng), huyện Tu Mơ Rông (5,8 tỉ đồng), ít nhất là huyện Kon Plông (800 triệu đồng)

N.H.Khôi