Ngay từ cuối tháng 8/2014, Bộ Tài chính đã giao cho Tổng cục Dự trữ Nhà nước thực hiện cấp gạo hỗ trợ học sinh tạm ứng hai tháng đầu năm học cho 14 tỉnh miền núi Tây Bắc, Tây Nguyên và các tỉnh có nhu cầu hỗ trợ gạo lớn với số lượng 11.330 tấn; đồng thời giao nhận gạo hai lần một học kỳ (bốn lần một năm học) để bảo đảm chất lượng gạo cho người sử dụng, phù hợp với điều kiện kho tàng bảo quản của các trường

H.A.