Tỉ lệ học sinh DTRIN đạt khá, giỏi tăng. Trong đó, riêng  năm học 2014-2015, tỉ lệ học sinh DTRIN cấp tiểu học hoàn thành về kiến thức đạt 95,9%, tỉ lệ học sinh đạt yêu cầu về năng lực là 95,4 %, tỉ lệ học sinh đạt yêu cầu về phẩm chất chiếm 98,4%. Đối với cấp THCS và THPT, năm học 2014-2015 tỉ lệ học sinh khá giỏi là 22,84% và 15,93%. Số lượng học sinh DTRIN đi học cử tuyển, dự bị đại học, trung cấp, cao đẳng, đại học tăng.

H.Thanh