Số tiền này là khoản đồng tài trợ với Ngân hàng Thế giới (WB) cho Chương trình Cải cách đầu tư công. Khoản vay AFD, cùng với khoản vay WB trị giá 500 triệu USD đã ký cuối năm 2009, thực hiện theo phương thức hỗ trợ trực tiếp Ngân sách nhà nước.

Dự kiến giai đoạn 2 của Chương trình Cải cách đầu tư công sẽ tiếp tục được WB và AFD đồng tài trợ trong năm 2011. Với việc ký kết Thỏa ước này, tổng số vốn ODA cam kết của AFD dành cho Việt Nam từ năm 1994 đến nay đã đạt gần 1,1 tỷ Euro

L.T.