Trước tình hình đó, V.I.Lênin đã dày công viết tác phẩm và tập trung chỉ đạo “Những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền Xô viết”.

Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, tổng kết nội dung này để lại cho chúng ta những bài học sâu sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy của hệ thống chính trị” hiện nay.

Những việc cần làm ngay của chính quyền Xô viết

Nội dung chỉ đạo xây dựng của chính quyền Xô viết dưới sự lãnh đạo của Đảng và lãnh tụ Lênin tập trung vào những việc đó là:

Thứ nhất, nâng cao năng suất lao động. Trong quá trình sản xuất, V.I.Lênin rất quan tâm và nhấn mạnh yếu tố năng suất lao động, phát triển kinh tế ở nước Nga Xô viết, bởi vì muốn chiến thắng kẻ thù, giai cấp công nhân phải đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội. Tăng năng suất lao động là một đòi hỏi cấp bách, nhiệm vụ cốt yếu của cách mạng sau khi giành được chính quyền, là điều kiện để thiết lập chế độ xã hội mới cao hơn chế độ tư bản chủ nghĩa.

Mặt khác, khi tiến hành chuyển từ nền kinh tế sản xuất hàng hóa nhỏ, cá thể sang nền kinh tế tập thể, sản xuất lớn, hiện đại, cải tạo toàn bộ nền kinh tế quốc dân thì đồng thời phải xóa bỏ hệ thống tổ chức kinh tế cũ, xây dựng hệ thống tổ chức kinh tế mới và tổ chức lại lao động xã hội ở một trình độ cao hơn.

Việc nâng cao năng suất lao động trước hết đòi hỏi cơ sở vật chất của nền đại công nghiệp phải được bảo đảm, ngành sản xuất nhiên liệu sắt, máy móc, hóa chất phải phát triển, khai thác bằng phương pháp kỹ thuật hiện đại sẽ mang lại cho lực lượng sản xuất một cơ sở để đạt được đà phát triển mới.

Để nâng cao năng xuất lao động, thứ nhất là cần lợi dụng tất cả mọi tiến bộ của chủ nghĩa tư bản, những thành tựu mới nhất về “khoa học kỹ thuật” mà chủ nghĩa tư bản đã tích lũy được để áp dụng vào trong sản xuất. Thứ hai, quan tâm đến chất lượng người lao động thông qua việc không ngừng nâng cao trình độ học vấn và văn hóa của quần chúng nhân dân.

Đồng thời, người lao động có một tính kỷ luật, các kỹ năng, thao tác khéo léo, thành thục, làm việc với một cường độ lao động cao và tổ chức lao động hợp lý để mang lại năng suất lao động cao nhất, “So với các nước tiên tiến thì người Nga lao động kém… Học cách làm việc, đó là nhiệm vụ mà Chính quyền Xô viết phải đặt ra trước nhân dân với tất cả tầm vóc của nó” (V.I.Lênin: Toàn tập, tập 36. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2005, tr.231).

Thứ hai, thu hút và sử dụng các chuyên gia giỏi. Trong quá trình tiến hành xây dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, rất cần có đội ngũ các chuyên gia giỏi, đóng vai trò là người tư vấn, hướng dẫn tổ chức lao động, giúp đỡ người lao động về mặt ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào quá trình sản xuất.

Nếu không thu hút và sử dụng các chuyên gia am hiểu, có bề dày kinh nghiệm về các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật thì không có bước chuyển lên chủ nghĩa xã hội được. Bởi vì, chủ nghĩa xã hội đòi hỏi một bước tiến có ý thức và có tính quần chúng để đi tới năng suất lao động cao hơn năng suất lao động của chủ nghĩa tư bản dựa trên cơ sở những kết quả mà chủ nghĩa tư bản đã đạt được.

V.I. Lênin khẳng định: “Người đảng viên cộng sản nào không tỏ rõ được khả năng của mình... Chúng ta có nhiều đảng viên cộng sản như vậy, và tôi có thể đổi hàng tá những người cộng sản đó lấy một chuyên gia tư sản thành thạo và nghiêm túc nghiên cứu nghiệp vụ của mình”.

Người còn chỉ rõ: “Đối với chúng ta, một “chuyên gia khoa học và kỹ thuật” dù là chuyên gia tư sản nhưng thạo công việc của mình, thì cũng vẫn mười lần quý hơn người đảng viên cộng sản huênh hoang” (V.I.Lênin: Toàn tập, tập 45, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2006, tr.110).

Thứ ba, nâng cao tính kỷ luật lao động. Sau Cách mạng Tháng Mười, nước Nga vẫn còn là một nước nông nghiệp lạc hậu, sản xuất nhỏ, manh mún, lao động thủ công là phổ biến, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề, tình trạng vô kỷ luật là không thể tránh khỏi. Trước thực tế đó, nước Nga đã ban hành các sắc lệnh, đạo luật về kỷ luật lao động, tạo ra kỷ luật sắt trong lao động, bởi có như vậy mới có thể xây dựng được chủ nghĩa xã hội.

Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, cần áp dụng chế độ nghĩa vụ lao động tự giác đối với mọi người lao động. Lịch sử cho thấy hình thức kỷ luật của chế độ nô lệ và chế độ phong kiến là kỷ luật roi vọt; còn kỷ luật của chủ nghĩa tư bản là kỷ luật đói rét, thất nghiệp bần cùng để buộc chặt những người công nhân làm thuê vào guồng máy bóc lột của nó; thì kỷ luật của chủ nghĩa xã hội là kỷ luật tự giác và tự nguyện của chính ngay những người lao động.

V.I.Lênin khẳng định: “Chúng ta phải nâng cao tinh thần kỷ luật của những người lao động, kỹ năng lao động của họ, tính khéo léo của họ, phải tăng thêm cường độ lao động và tổ chức lao động cho tốt hơn… Việc quần chúng xây dựng những nguyên tắc mới của kỷ luật lao động là một quá trình rất lâu dài,… vì chủ nghĩa xã hội không thể thành công được nếu tính tự giác, kỷ luật của giai cấp vô sản không thắng được tình trạng vô chính phủ tự phát của giai cấp tư sản”  (V.I.Lênin: Toàn tập, tập 36, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2005, tr.230).

Bài học đối với với nước ta hiện nay

Đánh giá tình hình tổ chức bộ máy, năng lực, hiệu quả của hệ thống chính trị, Hội nghị Trung ương 6 chỉ rõ: “Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc; đổi mới, sắp xếp chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kết quả còn thấp” (Hội nghị Trung ương 6, khóa XII: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị. Http://vov.vn/chinh-tri/tiep-tuc-doi-moi-nang-cao-hieu-luc-hieu-qua-bo-may-he-thong-chinh-tri-680398.vov).

Nghiên cứu những nội dung kinh tế chủ yếu trong “Những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền Xô viết” của V.I.Lênin có ý nghĩa hết sức quan trọng trong điều kiện cả hệ thống chính trị nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII về “Tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hệ thống chính trị”. Để triển khai có hiệu quả cần tập trung vào một nội dung cơ bản sau:

Một là, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để tăng năng suất lao động, hiệu quả thực thi công vụ. Nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, xây dựng chính phủ điện tử, khai thác hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin trong điều kiện Cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm phục vụ lãnh đạo, quản lý, điều hành, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Hai là, tăng cường sử dụng các chuyên gia giỏi, nhân tài và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hoạt động của hệ thống chính trị. Cần nghiên cứu xây dựng và ban hành Chiến lược quốc gia về nhân tài nhằm thu hút, tạo điều kiện để nhân tài, chuyên gia giỏi phát huy hết được năng lực, trình độ của mình cống hiến cho phát triển của đất nước. Muốn vậy, trước hết cần trọng thị, trọng dụng và có chính sách trọng đãi nhân tài, phải hiểu, tin tưởng người tài, bảo vệ, phát huy, khuyến khích người tài, giỏi.

Ba là, Ngăn chặn tình trạng “chạy chức”, “chạy quyền”; làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, vừa tận dụng, phát huy được nhân tài, vừa tạo động lực trong quá trình phấn đấu, lao động. Thường xuyên thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ, coi đây là khâu đột phá chiến lược trong công tác cán bộ. Mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch trong bố trí, sử dụng cán bộ. Dân chủ, công khai, minh bạch trong bố trí, sử dụng cán bộ là biểu hiện của việc chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ của Đảng.

Bốn là, nâng cao kỷ luật lao động, nêu cao đạo đức cách mạng "cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư", ngăn chặn “chủ nghĩa cơ hội”, khắc phục chủ nghĩa cá nhân thực dụng, chống những biểu hiện, lợi ích nhóm, nhằm đấu tranh chống tham nhũng và các hiện tượng tiêu cực, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu quả, hiệu lực của Nhà nước.

Lê Thế Cương – Vương Thanh Tú