Tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND đã trở thành di sản tinh thần thiêng liêng, là nền tảng lý luận, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng CAND, góp phần quan trọng làm nên những chiến công to lớn, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH.

Dành sự quan tâm đặc biệt đối với lực lượng CAND mặc dù giữa bộn bề công việc cấp bách của Đảng, Chính phủ khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp diễn ra gay go, quyết liệt, trong Thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII về “Tư cách người Công an cách mệnh”, ngày 11-3-1948, Người chỉ rõ những phẩm chất đạo đức và tư cách người Công an cách mạng phải có, đó là:

“Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.
 Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.
 Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.
 Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.
Đối với công việc, phải tận tụy.
Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”.

Nội dung Sáu điều Bác Hồ dạy CAND có ý nghĩa sâu sắc, toàn diện đối với quá trình công tác, chiến đấu, tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an. 

Học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND đã trở thành phong trào thi đua rộng lớn, liên tục trong CAND suốt 70 năm qua, luôn là nội dung trọng tâm công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị, tư tưởng của lực lượng CAND trong các giai đoạn cách mạng trước đây, cũng như trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế ngày nay.

Quán triệt tư tưởng của Ðảng, của Bác Hồ, trải qua các thời kỳ cách mạng của đất nước, dù trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào, lực lượng CAND luôn đoàn kết gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để rèn luyện, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Có được những thành công ấy, trong những năm qua lực lượng CAND luôn thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy mà trọng tâm là xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND gần dân, trọng dân để được nhân dân tin yêu “đi dân nhớ, ở dân thương”.

Bởi lực lượng CAND là con em yêu quý của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà hy sinh, chiến đấu. Ngược lại, nhân dân là chỗ dựa vững chắc, là sức mạnh của Công an, như lời căn dặn của Bác: “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”.

Trong các cuộc kháng chiến đã có hơn 14.700 liệt sĩ CAND ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc; hơn 4.200 thương binh, 2.300 bệnh binh, trên 670 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và hàng nghìn liệt sĩ đến nay vẫn chưa xác định được thông tin, chưa tìm thấy hài cốt.

Không chỉ trong giai đoạn kháng chiến mà trong thời bình, máu của các chiến sĩ CAND vẫn đổ xuống trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trong những năm qua, lực lượng CAND đã đề ra nhiều chủ trương, triển khai thực hiện nhiều chương trình, hoạt động, phong trào thiết thực, giàu tính nhân văn để xây dựng hình ảnh người CAND đẹp trong lòng nhân dân.

Trong đó cuộc vận động “Xây dựng hình ảnh người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” được Bộ Công an phát động đã và đang tạo ra hiệu quả rõ nét đến từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và biến thành những hành động, việc làm thiết thực ý nghĩa trong từng lĩnh vực công tác, chiến đấu của lực lượng CAND. 

Triển khai cuộc vận động đạt hiệu quả cao, thời gian tới, lực lượng CAND tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về "Tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng", ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 07/CT-BCA-X11, ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về "Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới".

Trải qua 72 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dưới dự lãnh đạo của Đảng, sự dìu dắt, chăm lo của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặc biệt là sự đùm bọc, giúp đỡ của quần chúng nhân dân, lực lượng CAND đã giành được nhiều thắng lợi to lớn. Xây dựng hình ảnh người CAND đẹp trong lòng nhân dân là nhiệm vụ xuyên suốt mà trong đó vai trò của mỗi cán bộ, đảng viên và chiến sỹ CAND có ý nghĩa hết sức quan trọng.

CAND