Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, ngày 19/8/1945 nhân dân ta đã giành thắng lợi trong cuộc Tổng khởi nghĩa “long trời, lở đất”, đập tan xiềng xích nô lệ hàng trăm năm của thực dân, đế quốc, giành chính quyền về cho nhân dân. Đảng ta khi đó tròn 15 tuổi, có khoảng 5.000 đảng viên đã làm nên sự kiện mang tầm vóc thời đại, mở ra trang sử mới vô cùng rạng rõ trong lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. 

Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

Qua 75 năm, những bài học kinh nghiệm quý giá của cuộc cách mạng tháng Tám luôn tạo nên sức mạnh nội lực cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích vang dội trong thế kỷ XX và hai thập niên đầu của thế kỷ XXI. 

Quần chúng nhân dân Hà Nội đánh chiếm Phủ Khâm sai Bắc Kỳ, Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tại Hà Nội tháng 8/1945.    Ảnh tư liệu

Đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, kết thúc bằng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu”; đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến 21 năm chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội; đó là thắng lợi của hai cuộc chiến tranh biên giới để bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời làm tròn nghĩa vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng và tiến hành công cuộc hồi sinh đất nước; đó là thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước, vượt qua cơn “động đất chính trị” trên thế giới vào cuối những năm 80 đầu những năm 90 của thế kỷ XX khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, đưa hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới lâm vào thoái trào, xây dựng đất nước từ đống tro tan đổ nát của 30 năm chiến tranh; vượt qua mọi khó khăn bao vây, cấm vận, đưa nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, tiến hành sự nghiệp đổi mới đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. 

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã ra khỏi nhóm nước chậm phát triển và trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang thực hiện mục tiêu đưa nước ta phát triển trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại hóa.

Năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 75 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều thuận lợi và khó khan đan xen nhau, như: Trên thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Xu thế toàn cầu hóa và chủ nghĩa đa phương là xu thế không gì có thể ngăn cản được. 

Ở trong nước, kinh tế nhiều năm tăng trưởng cao; tình hình chính trị - xã hội ổn định, công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh, nhất là công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí được triển khai quyết liệt và có hiệu quả theo tình thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, “không ngừng nghỉ”. Do vậy, niềm tin của các tầng lớp nhân dân với Đảng ngày càng tăng lên. Quốc phòng, an ninh được tăng cường. 

Công tác đối ngoại ngày càng nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Từ 1/1-2020, Việt Nam đảm nhiệm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lần thứ hai với số phiếu cao (193/194 phiếu) và là Chủ tịch ASEAN 2020.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, như: Tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhất là căng thẳng giữa Mỹ - Iran và một số nước khác, tình hình Biển Đông thời gian qua đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, trở thành “điểm nóng” trên thế giới. Cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang tác động tiêu cực đến nền kinh tế thế giới. Chủ nghĩa bảo hộ đang ảnh hưởng đến tăng trưởng của kinh tế toàn cầu. 

Ở trong nước, tuy kinh tế tăng trưởng nhiều năm liền cao nhưng năng suất. chất lượng, quy mô, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, thêm vào đó lại do tác động của đại dịch COVID-19 nên đang ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển; tình trạng tham nhũng, tiêu cực còn diễn biến phức tạp, khoảng cách giàu – nghèo ngày càng doãng ra, phân hóa xã hội gia tăng, đạo đức xã hội xuống cấp đáng lo ngại; biến đổi khí hậu, thiên tai, bão, lụt, hạn hán diễn ra nhanh và phức tạp; Bốn nguy cơ: Chệch hướng XHCN, tụt hậu xa hơn về kinh tế, tham nhũng và “diễn biến hòa bình” vẫn tồn tại, có mặt còn gay gắt hơn, lại thêm bốn vấn đề bức xúc hiện nay về an toàn giao thông, an toàn môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn thông tin mạng đang là những vấn đề “nóng” của xã hội hằng ngày, hằng giờ tác động, ảnh hưởng đến diễn biến tư tưởng, sức khỏe, chất lượng cuộc sống và an toàn tính mạng của cán bộ, nhân dân. 

Bên cạnh đó, các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng bằng các thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta để phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng, hòng làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Trước tình hình đó, phát huy thành quả của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội để đưa đất nước ta ngày càng phát triển sánh vai với các nước phát triển trong khu vực và thế giới.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong đó có các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng về phát triển kinh tế để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đưa kinh tế nước ta tiếp tục phát triển. Trên cơ sở đó, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và chủ động hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. 

Chú trọng nguồn lực con người – coi con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững; tập trung thực hiện có hiệu quả đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học – công nghệ trên cơ sở gắn với Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nền kinh tế, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, tránh nguy cơ rơi vào “bẫy thu nhập trung bình”.

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng theo nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các Quy định của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị về công tác tổ chức cán bộ. 

Đồng thời, thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng” để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới. Công tác xây dựng Đảng cần tiến hành thực hành dân chủ, rộng rãi, thường xuyên, nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình trong Đảng. Chính việc phát huy dân chủ rộng rãi trong Đảng đã tiếp bước, khắc phục được tình trạng bè cánh, cục bộ, địa phương chủ nghĩa, nhất là trong cơ chế thị trường hiện nay. 

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “Bất cứ ai cũng không có quyền lực tuyệt đối ngoài pháp luật”. Tiến hành công khai hóa những vụ việc đã xử lý để tinh thần “Thượng tôn pháp luật” được thực hiện nghiêm trọng trong Đảng, trong xã hội theo lời dạy của Lê-nin: “Tính công khai như thanh bảo kiếm, nó phanh phui cắt bỏ những ung nhọt, đồng thời làm lành vết thương của chúng ta”.

Ngành Tuyên giáo tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lương trong tình hình mới, xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng để hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XII của Đảng, ngành Tuyên giáo sẽ không ngừng đổi mới, bám sát thực tiễn đất nước và nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trên từng lĩnh vực, nhất là tập trung vào công tác dự báo để chủ động, kịp thời tham mưu Bộ Chính trị, 

Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giải quyết có hiệu quả những vấn đề do lý luận và thực tiễn đặt ra, trước những diễn biến nhanh, khó lường của khu vực và quốc tế trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tác động hằng ngày, hằng giờ. 

Đặc biệt, cần đổi mới công tác tuyên giáo theo phương châm: “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu; lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “Hát vang giai điệu chính” để cổ vũ toàn bộ hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, lập thành tích tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng. 

Đồng thời, làm tốt nhiệm vụ là cơ quan thường trực triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”. Kiên quyết làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế hệ thù địch, phòng, chống có hiệu quả “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 là dịp để mỗi tổ chức Đảng ôn lại những trang sử hào hùng và chói lọi của dân tộc, phát huy hào khí và những thành quả của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 để tăng thêm quyết tâm và ý chí hành động. 

Thực hiện tốt phương châm của Đảng đề ra” “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội” để tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

TS. Bùi Thế Đức-Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương