Trong Đảng, lần đầu tiên tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm nhiều chức vụ ở mức cao nhất như Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cả hệ thống cấp ủy; điều này không chỉ thể hiện tinh thần dân chủ, đoàn kết trong Đảng, mà còn góp phần làm tốt công tác cán bộ; Việc thông tin về các Hội nghị Trung ương đã có nhiều đổi mới, qua đó toàn Đảng, toàn dân được biết các thông tin chủ yếu của các Hội nghị Trung ương. Gần đây nhất, Đảng đã chủ trương lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân góp ý xây dựng các văn kiện trình Đại hội XII; chủ trương tổ chức nhiều đợt lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân xây dựng Hiến pháp và thông qua nhiều luật, nhiều Nghị quyết, chủ trương cải cách tư pháp, cải cách hành chính với tinh thần mở rộng dân chủ, hội nhập quốc tế…

 Mở rộng quyền dân chủ đòi hỏi sự tham gia tích cực của nhiều ngành, nhiều cấp nhưng không thể không nói tới báo chí, lực lượng đông đảo luôn trung thành với dân tộc và đất nước, đại diện cho hệ thống tư tưởng – văn hóa của Đảng và Nhà nước, đồng thời đại diện cho tâm tư, nguyện vọng của đại đa số nhân dân. Báo chí luôn luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối đổi mới của Đảng, phản bác các tư tưởng, quan điểm thù địch, mở rộng quyền dân chủ xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ích nước lợi nhà, mang lại nhiều hiệu quả to lớn và thiết thực, mà nổi bật là giữ vững an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Vì lẽ đó, góp phần mở rộng và nâng cao dân chủ xã hội là thành tựu rất quan trọng của báo chí, truyền thông trong nhiệm kỳ vừa qua. Đất nước đã trải qua trên 30 năm đổi mới, đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức, nhất là thách thức trong công cuộc bảo vệ  độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, trật tự, an ninh của Tổ quốc. Trình độ dân trí, nhu cầu thông tin của nhân dân ta đã tăng lên một bước. Khoa học và công nghệ thông tin đã có nhiều tiến bộ vượt bậc. Đó là những tiền đề cơ bản cho việc đổi mới tư duy về báo chí. Trong sự nghiệp đổi mới, Đảng ta đã trao vũ khí cho báo chí, xóa bỏ bao cấp, tạo điều kiện để báo chí đi tiên phong trong đấu tranh chống tiêu cực và các hiện tượng thoái hóa biến chất, chống các thế lực thù địch, dân chủ hóa đời sống xã hội. Chủ trương của Đảng như một luồng gió mới, kích thích những nhân tố tích cực phát triển vì lợi ích của chế độ, đất nước.

Trước hết, đội ngũ báo chí không ngừng lớn mạnh. Trong nhiệm kỳ vừa qua, từ chỗ có 13.000 nhà báo được cấp thẻ hành nghề đã lên trên 17.000 người; số hội viên Hội Nhà báo từ 16.000 người đã tăng lên 23.000 người; số cơ quan báo chí đã tới 850 với 1.500 ấn phẩm, tác phẩm báo chí. Hệ thống đào tạo cán bộ báo chí không ngừng phát triển. Hệ thống luật pháp báo chí cũng đang nhanh chóng hình thành. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hàng chục văn bản chủ trương, đường lối, chính sách, qui định cụ thể về báo chí, tăng cường cán bộ và phương tiện kỹ thuật cho hệ thống quản lý báo chí, truyền thông, đặc biệt là đang tiến hành sửa đổi Luật Báo chí, qui hoạch báo chí, đáp ứng yêu cầu phát triển của báo chí trong thời kỳ mới.

Nhưng quan trọng bậc nhất trong nhiệm kỳ qua, là Đảng đã lãnh đạo công tác báo chí, truyền thông vừa nâng cao chất lượng vừa đổi mới về nội dung. Có thể nói, sau 30 năm đổi mới và nhất là 5 năm qua, báo chí dưới sự lãnh đạo của Đảng đã trở thành tiếng nói có sức lan tỏa và định hướng tốt trong dư luận xã hội. Điều này có thể thấy rõ nét trên các báo: Nhân dân, Quân đội nhân dân, các ấn phẩm của Báo Công an nhân dân...

Điều rất đáng biểu dương, là cùng với hệ thống báo chí nói chung, báo chí trong lực lượng Công an nhân dân nói riêng, Báo Công an nhân dân đã có nhiều bài viết sâu sắc, kịp thời đấu tranh, phê phán các tư tưởng, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước ta; đồng thời đăng tải nhiều bài viết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thoái hóa biến chất, nêu gương người tốt, bảo vệ cái tốt, khích lệ tinh thần tích cực trong mọi hoạt động của đời sống xã hội, được nhân dân tin cậy.

Khẳng định những thành tựu có tính bao trùm đã đạt được, trong đó có đóng góp của báo chí, truyền thông, để vững tin tiếp tục hướng tới những thành tựu mới, to lớn hơn, ấn tượng hơn. Chúng ta tin tưởng, nỗ lực phấn đấu nhằm đạt những thành tựu lớn hơn nữa cho đất nước trong giai đoạn mới, trong đó báo chí, truyền thông có vai trò hết sức quan trọng, trước mắt là góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống.

Tiến sĩ Vũ Duy Thông