Thực hiện Chỉ thị 09 ngày 1-12-2011 của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, Thông tư số 23 ngày 27-4-2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “an toàn về ANTT”, đồng thời để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ động báo cáo, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông tri số 23 ngày 4-5-2015 về xây dựng phong trào “tổ dân phố, thôn, xóm an toàn”.

Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm (PCTP), tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh có văn bản hướng dẫn và các biểu mẫu ký cam kết tới từng hộ gia đình, khu dân cư, cơ quan, đơn vị; 

trực tiếp biên soạn và phát hành hơn 3.000 cuốn sổ tay tuyên truyền về phong trào “tổ dân phố, thôn, xóm an toàn” gửi tới lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp uỷ, chính quyền các cấp và 1.684 khu dân cư trên địa bàn tỉnh; 

đồng thời tổ chức 150 buổi tuyên truyền trực tiếp tại các tổ dân phố, thôn, xóm, nhà chùa và giáo xứ; 18 buổi tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm tại cơ sở và tọa đàm ở cấp tỉnh với 120 nữ bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng thôn, xóm tiêu biểu trong công tác đảm bảo ANTT.

Khen thưởng những mô hình phong trào tổ nhân dân tự quản ở Ninh Bình phát huy hiệu quả.

Công an tỉnh cũng xây dựng kế hoạch, chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền triển khai các biện pháp xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, xóm, trong đó mỗi xã, phường, thị trấn đã lựa chọn 1 bí thư chi bộ, 1 tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, xóm để bồi dưỡng, nhân rộng;

tổ chức 18 hội nghị gặp mặt, giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm và ký kết giao ước thi đua; tham mưu cho các huyện uỷ, thành uỷ ban hành 8 thông báo phổ biến kinh nghiệm của các điển hình; xây dựng hàng trăm tin, bài, phóng sự tuyên truyền về các điển hình trên các phương tiện truyền thông và Bản tin PCTP của Công an tỉnh. 

Quá trình thực hiện đã khen thưởng hàng trăm lượt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời tuyển chọn được 80 đồng chí tiêu biểu có cách làm hay, sáng tạo để chỉ đạo nhân rộng ra toàn tỉnh.

Quá trình triển khai, phong trào “tổ dân phố, thôn, xóm an toàn” luôn được gắn kết với các phong trào cách mạng khác tại địa phương góp phần đảm bảo ANTT như: TP Ninh Bình và Tam Điệp trong xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh; huyện Yên Khánh với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; huyện Kim Sơn xây dựng “xứ, họ đạo bình yên, an toàn về ANTT”; 

huyện Yên Mô gắn với xây dựng “huyện không ma tuý”; huyện Hoa Lư trong đảm bảo an toàn, văn minh các khu, điểm du lịch; huyện Nho Quan trong đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào các dân tộc, tôn giáo.

Với vai trò là tham mưu nòng cốt, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, đưa việc thực hiện Thông tri 23 là nội dung công tác trọng tâm, đột phá năm 2016; xây dựng 7 kế hoạch, 9 thông báo hằng tháng, hàng chục công văn để hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện và phổ biến, chấn chỉnh rút kinh nghiệm để việc triển khai, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả từ cơ sở.

Phối hợp các ngành, đoàn thể tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp giải quyết và chuyển hoá 27 địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, 21 xã làm điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh, trong đó đã khảo sát, lựa chọn trên 160 tổ dân phố, thôn, xóm có tình hình phức tạp nổi lên liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh đô thị và hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội để tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở. 

Đặc biệt với xã Kim Tân, huyện Kim Sơn là xã đặc thù, Công an tỉnh đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ quyên góp được 70 triệu đồng ủng hộ xây đường giao thông trên địa bàn xã; tổ chức các đợt tình nguyện vì môi trường; đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tập trung củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân tham gia đảm bảo ANTT.

Sau một năm triển khai thực hiện Thông tri số 23 và Kế hoạch số 36, mặc dù thời gian chưa dài nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể với vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, phong trào “tổ dân phố, thôn, xóm an toàn” đã thực sự phát huy hiệu quả, có sức lan toả mạnh mẽ và đi vào đời sống xã hội, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và tạo được sự gắn kết chặt chẽ giữa các mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Để đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm, ngày 24-10-2016, Công an tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện phong trào “Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn”, nhân điển hình tiên tiến là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, xóm và người có uy tín trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Quá trình triển khai thực hiện phong trào, Công an tỉnh Ninh Bình rút ra một số bài học kinh nghiệm. Trong đó, cần đặc biệt coi trọng công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đoàn thể, trong đó lực lượng Công an là nòng cốt; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng phong trào “tổ dân phố, thôn, xóm an toàn” với các phong trào khác góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, làm chỗ dựa tin cậy cho nhân dân tích cực tham gia phong trào; đồng thời coi trọng công tác hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai, thực hiện từ cơ sở đến cấp tỉnh đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả; thường xuyên chỉ đạo tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết và tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm để nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Phong trào “tổ dân phố, thôn, xóm an toàn” được xây dựng phù hợp với thực tiễn công tác và đặc điểm của từng địa bàn, lĩnh vực, đặc biệt là coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ và phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể tại cơ sở, nhất là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, xóm và người có uy tín trong dòng họ, thôn, bản và trong dân tộc, tôn giáo.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào này, Bộ Công an cần phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương tham mưu cho Chính phủ quan tâm củng cố, bổ sung, tạo điều kiện về chế độ, chính sách, nơi làm việc cho lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; đội ngũ bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, thôn xóm, người có uy tín ở cơ sở vì đây là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.

Thường xuyên theo dõi, phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay để các địa phương tham khảo, vận dụng; đồng thời động viên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Thanh Sơn- Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình