Ở thế kỷ thứ XIII, tư tưởng dựa vào dân để xây dựng và bảo vệ giang sơn xã tắc đã được Trần Hưng Đạo đúc kết: “Khoan thư sức dân để làm kế sâu gốc bền rễ, đó là thượng sách giữ nước”. Đến thế kỷ thứ XV, từ thực tế của nhiều triều đại phong kiến, Nguyễn Trãi đã rút ra những kết luận hết sức sâu sắc: Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân; vận nước thịnh hay suy, mất hay còn là do sức mạnh của dân quyết định...

Chủ nghĩa Mác-Lênin dạy rằng, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, Đảng Cộng sản muốn lãnh đạo cách mạng phải liên hệ chặt chẽ với nhân dân; cách mạng muốn thắng lợi phải được đông đảo nhân dân ủng hộ. Lênin nhiều lần khẳng định: Nguồn gốc chủ yếu sức mạnh của Đảng là ở mối liên hệ mật thiết với nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Lực lượng toàn dân là lực lượng vĩ đại hơn hết. Không ai chiến thắng được lực lượng đó”(1). Người thường nói: “Giữ chặt mối liên hệ với dân chúng và luôn luôn lắng tai nghe ý kiến của dân chúng, đó là nền tảng lực lượng của Đảng và nhờ đó mà Đảng thắng lợi”(2).

Thấm nhuần những quan điểm đó, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của nhân dân, thường xuyên chăm lo xây dựng và củng cố mối liên hệ gắn bó với nhân dân, kết hợp chặt chẽ sự lãnh đạo của Đảng với phát huy năng lực sáng tạo của nhân dân, tìm thấy sức mạnh của Đảng ở mối quan hệ mật thiết với nhân dân. Trước đây, dù với số lượng đảng viên không đông, tiềm lực kinh tế và quốc phòng không lớn, nhưng do biết dựa vào nhân dân, Đảng ta vẫn có đủ sức mạnh lãnh đạo cách mạng vượt qua mọi khó khăn, chiến thắng mọi kẻ thù, dù đó là kẻ thù nguy hiểm và hung bạo nhất.

Công an xã Tà Mung, huyện Than Uyên (Lai Châu) xuống bản Nậm Pắt tuyên truyền, vận động đồng bào tham gia tích cực phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc. Ảnh: CTV.

Được nhân dân tin tưởng và ủng hộ, chỉ trong vòng 15 năm sau khi ra đời, Đảng ta đã lãnh đạo toàn thể dân tộc Việt Nam đứng lên làm cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi, thành lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Giành được độc lập, nhưng đất nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, phải đương đầu với nhiều kẻ thù xâm lược hùng mạnh. Nhưng, nhờ phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, Đảng ta đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam hoàn thành sứ mệnh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, chúng ta đã đạt được những thành tựu hết sức to lớn. Từ một nước nhỏ bé, nghèo nàn, lạc hậu, trình độ rất thấp, ngày nay Việt Nam đã vươn lên thuộc nhóm nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, quan hệ với hầu hết các nước trên thế giới và tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế...

Những thành tựu vĩ đại đó có công lao to lớn của hàng triệu anh hùng, liệt sĩ, cùng toàn thể đồng bào và chiến sĩ cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, lao động sáng tạo, vì độc lập, tự do của dân tộc và sự phồn vinh của đất nước. Từ thực tiễn đó, chúng ta càng thấm thía lời Bác Hồ dạy: “Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”(3).

Để tập hợp được quần chúng nhân dân, tạo nên sức mạnh vô địch, cội nguồn mọi thắng lợi của Đảng, trước hết phải làm cho nhân dân có niềm tin đối với Đảng, tin tưởng và ủng hộ mọi chủ trương, đường lối của Đảng, tin vào phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ, nhất là những người lãnh đạo cấp cao của Đảng. Cơ sở của niềm tin ấy là những thành quả mà Đảng đã mang lại cho đất nước, là cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc mà mỗi người dân nước Việt được hưởng. Khi nhân dân có niềm tin đối với Đảng, nhân dân sẽ triệu người như một, đoàn kết dưới lá cờ vinh quang của Đảng, đem hết tinh thần và nghị lực, trí tuệ và tài năng, trách nhiệm và sức sáng tạo để biến các chủ trương, đường lối của Đảng trở thành hiện thực trong cuộc sống.

Công an tỉnh Hà Giang hướng dẫn pháp luật cho bà con, tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân.

Có thể nói, niềm tin của nhân dân, đó là tài sản thiêng liêng, quý báu nhất mà Đảng cần phải gìn giữ và củng cố. Có niềm tin của nhân dân, Đảng có thể thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Từ nhận thức rằng, đây là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ, Đảng và Nhà nước đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ. Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quyết liệt chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”,  “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đặc biệt là kinh tế nước ta những năm gần đây đã có những chuyển biến rất ấn tượng, là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực và thế giới; đời sống nhân dân được cải thiện rất rõ rệt. Những thành tựu đó đã góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Đảng vì dân, Dân tin Đảng, ý Đảng và lòng dân hòa quyện làm một, cùng ý chí và khát vọng phát triển của cả dân tộc sẽ là nguồn lực và động lực mới đưa đất nước ta vươn tới một tương lai rạng rỡ. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng rằng: “Với một đảng cách mạng chân chính và một nhà nước của dân, do dân, vì dân trong sạch, vững mạnh, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín lãnh đạo như Đảng và Nhà nước ta, được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ, chúng ta sẽ có một sức mạnh to lớn, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không thế lực nào ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”(4).

* (1), (2), (3) Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb.CTQG, Hà Nội, 2011, t.4 - tr.19,  t.5 - tr.326, 502.

* (4) Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Chính phủ với địa phương, ngày 28/12/2020.

PGS. TS Trần Quang Tám