Phó Chủ tịch UBND tỉnh – ông Đặng Minh Hưng cho biết, việc thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an quy định về khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” trên địa bàn Bình Dương năm 2018 luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; lực lượng Công an đã phát huy tốt vai trò hạt nhân, nòng cốt trong công tác tham mưu các cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo thực hiện đồng bộ, thống nhất và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT. 

Sự phối hợp, tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể và đồng thuận hưởng ứng doanh nghiệp, người dân trong quá trình thực hiện. Dịp này, UBND tỉnh Bình Dương đã trao quyết định công nhận 252/284 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường (tỷ lệ 88,73%) đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

Đức Mừng