Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước", thành phố Hà Nội đã tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 4 giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 33. 

Cụ thể là xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế; phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng và hoàn thiện thị trường văn hóa; chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Thời gian qua, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, song Thủ đô đã ra sức phấn đấu thực hiện tốt các nội dung nêu ra trong Nghị quyết với những kết quả nổi bật. Hà Nội luôn nhận thức sâu sắc văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực, nguồn lực cho sự phát triển Thủ đô. Thành phố cũng xác định xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Nội là trách nhiệm góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu phát triển bền vững đất nước...

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận và đánh giá cao kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 - NQ/TW của Thành ủy Hà Nội. Để thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết 33-NQ/TW trong thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị, Thành ủy Hà Nội cần tập trung chỉ đạo công tác sơ kết Nghị quyết 33-NQ/TW, nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục một số tồn tại, yếu kém đã được chỉ ra qua đợt kiểm tra. Trên cơ sở đó tiếp tục lãnh đạo triển khai hiệu quả Nghị quyết, bám sát nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết; tăng cường phối hợp với các cơ quan Trung ương, giữa các cấp, ngành, xác định xây dựng và phát triển văn hóa, con người là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng...

Thành ủy Hà Nội nghiên cứu thêm những vấn đề cấp thiết để góp phần phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đảm bảo đường lối phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật của Đảng trong thời kỳ mới đi đúng hướng; chủ động, trong đấu tranh phản bác các luận điệu, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội...

Các ngành chức năng cần phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả của các cấp để từ đó kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc, vụ việc phức tạp.

Ngoài ra, Thành ủy Hà Nội cần tăng cường đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; nâng cao chất lượng quản lý, phát huy hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân Thủ đô...

PV (TTXVN)