GS Phong Lê nguyên là Viện trưởng Viện Văn học (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) và là một nhà khoa học có nhiều đóng góp trong nghiên cứu, phê bình văn học Việt Nam hiện đại.

Ông đã dành tặng Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam toàn bộ khối tài liệu hiện vật đồ sộ về lịch sử cuộc đời của mình. Hiện tại, bộ tài liệu về GS đã được trung tâm hoàn thành xử lý và đưa vào khối bảo quản.

Bộ sưu tập tài liệu hiện vật về lịch sử cuộc đời GS Phong Lê  bao gồm hơn 8.000 tài liệu, gồm các sổ ghi chép, bản ghi chép, bản thảo sách, bản thảo bài viết, thư từ trao đổi, kỷ vật, bài viết, báo cáo khoa học, ảnh tư liệu, sách xuất bản…

Đây là những tài liệu thể hiện về cuộc đời và sự nghiệp nghiên cứu khoa học, giảng dạy và quản lý của GS, có nhiều giá trị để tìm hiểu về lịch sử phát triển của Viện Văn học, nhất là giai đoạn đổi mới văn học từ giữa những năm 80 đến giữa những năm 90 thế kỷ trước.

PV