Trải qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, lập nhiều chiến công hiển hách. Cùng với đó, danh hiệu "Bộ đội Cụ Hồ" được hình thành một cách tự nhiên, do nhân dân ghi nhận và trao tặng cho cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam.

Hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” luôn tỏa sáng, được lưu giữ trong lòng nhân dân, đi vào đời sống xã hội và lịch sử dân tộc, là phần thưởng cao quý đối với Quân đội và trở thành một trong những giá trị tiêu biểu của thời đại mới - thời đại Hồ Chí Minh.

Nhận thức sâu sắc giá trị to lớn của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” đối với xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, ngày 26-12-2013, Thường vụ Quân ủy Trung ương ban hành Chỉ thị số 788-CT/QUTW về phát động trong toàn quân Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Quang cảnh buổi tọa đàm với chủ đề “Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Cuộc vận động đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, được cán bộ, chiến sĩ các đơn vị triển khai toàn diện, đồng bộ; coi đây là nội dung cốt lõi để xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần của quân đội trong thời kỳ mới.

Nhờ thực hiện tốt cuộc vận động, nên càng trong khó khăn, gian khổ, bản lĩnh chính trị, niềm tin và ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội, gắn bó máu thịt với nhân dân của cán bộ, chiến sĩ quân đội càng được khẳng định, phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng tỏa sáng.

Tại buổi tọa đàm, gần 30 tham luận của các đồng chí tướng lĩnh, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà giáo; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội đã tiếp tục khẳng định, phân tích làm sâu sắc những giá trị cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, sự cần thiết phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, các ý kiến tham luận đã góp phần tập trung luận giải làm sáng tỏ những nội dung cơ bản, đề xuất những giải pháp, kiến nghị hợp lý nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, tuyên truyền để giữ vững và mãi tỏa sáng phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn mới...

PV