Dự đại hội có các đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương; nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Phát biểu tại chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng nhận định: Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết 23 - NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục phát triển văn học - nghệ thuật trong thời kỳ mới, 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và nghị quyết của Đại hội Mỹ thuật toàn quốc lần thứ VIII, Hội Mỹ thuật Việt Nam, giới nghệ sỹ tạo hình đã có nhiều nỗ lực sáng tạo, đạt nhiều thành tựu. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và các đại biểu chúc mừng Ban Chấp hành mới của Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Nhiều tác phẩm, công trình mỹ thuật có chất lượng ra đời. Đội ngũ họa sĩ, nhà điêu khắc phát triển cả về số lượng và chất lượng, là lực lượng nòng cốt để xây dựng đời sống thẩm mỹ lành mạnh, tích cực, nhân văn.

Các hội viên của Hội đoàn kết, sáng tạo, kế thừa, phát huy giá trị mỹ thuật truyền thống, tiếp thu có chọn lọc các xu hướng, trường phái nghệ thuật của thế giới. Mỹ thuật Việt Nam đã từng bước khẳng định được vị trí, uy tín của mình trong khu vực và thế giới. Các hoạt động chuyên môn của Hội được tổ chức đa dạng, phong phú, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, góp phần tích cực nâng cao đời sống tinh thần và thẩm mỹ của nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những nỗ lực và thành tựu quan trọng đã đạt được, hoạt động của Hội Mỹ thuật Việt Nam thời gian qua còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần khắc phục. Đó là còn ít tác phẩm mỹ thuật về những vấn đề lớn của đất nước, về lịch sử, các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc,  về công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Vẫn còn có những tác phẩm chưa thoát khỏi lối mòn, đơn giản, thậm chí dễ dãi. Lĩnh vực Mỹ thuật ứng dụng chưa phát triển xứng tầm.

Phê bình mỹ thuật có lúc còn cảm tính, dễ dãi, chưa thật sự khách quan, khoa học. Hiện tượng vi phạm bản quyền tác giả, tranh giả, tranh nhái đang tồn tại ở không ít nơi làm ảnh hưởng đến uy tín của Mỹ thuật Việt Nam. Một số hoạt động của Hội chưa thực sự thiết thực, hấp dẫn để thu hút các hội viên và tác giả trẻ tham gia...

Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới Hội Mỹ thuật Việt Nam cần chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn mang tính chuyên nghiệp; tập trung hơn nữa cho công tác xây dựng bộ máy lãnh đạo Hội theo hướng trẻ hóa, chuẩn hóa; chăm lo bồi dưỡng, đào tạo, xây dựng đội ngũ hội viên, nhất là cán bộ trẻ từ Trung ương Hội đến các chi hội.

Hội cần chăm lo bồi dưỡng, nâng cao trình độ, bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân cho hội viên, để mỗi họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà thiết kế là một nghệ sỹ - chiến sỹ trên mặt trận văn hóa, văn nghệ, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa, văn nghệ Việt Nam trong thời đại mới, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Dịp này, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2019 - 2024. Theo đó, Ban Chấp hành gồm 11 thành viên. Họa sĩ Lương Xuân Đoàn được bầu Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam. Hai Phó Chủ tịch Hội là nhà phê bình mỹ thuật Mai Thị Ngọc Oanh và họa sĩ Vi Kiến Thành.

N.H