Đây là cuốn từ điển đối dịch đa ngữ (Việt - Pa cô - Ta ôi, Pa cô - Ta ôi - Việt), gồm khoảng 8.000 đơn vị - mục từ. Đề tài dựa trên cơ sở tổng hợp những kết quả nghiên cứu đã có trong và ngoài nước về tiếng Pa cô và Ta ôi, kết hợp với kết quả điều tra thu thập tư liệu tại chỗ tại huyện A Lưới. 

Nhóm thực hiện đề tài đã biên soạn thành công nội dung của cuốn từ điển này gồm 2 phần, đó là từ điển Việt - Pa cô - Ta ôi và từ điển Pa cô - Ta ôi - Việt. 

Theo nhóm tác giả, kết quả của đề tài sẽ giúp cho việc bảo tồn và phát triển đối với ngôn ngữ chữ viết của người Pa cô - Ta ôi, giúp cho việc giáo dục song ngữ ở vùng đồng bào Pa cô - Ta ôi, hướng tới việc sử dụng có hiệu quả hơn đối với tiếng nói chữ viết Pa cô - Ta ôi trong các lĩnh vực văn hóa, tuyên truyền, in ấn. Thừa Thiên - Huê. 

Quốc Việt