Đừng bao giờ làm việc gì chuẩn ngay từ đầu, bởi nếu thế thì sẽ không ai hiểu rằng bạn đã hoàn thành một công việc phức tạp tới nhường nào.

Nền móng vững chắc nhất của hôn nhân - đó là sự không hiểu nhau.

Hãy phạm sai lầm... tập thể!

Nếu áo bạn bị đứt cúc mà mãi không được khâu lại thì hoặc là bạn cần phải lấy vợ, hoặc cần phải ly dị vợ

ST