Sếp bà đon đả hỏi ngay:

- Sao không thấy gói quà cho em đâu cả?

Vẫn còn trong tâm trạng khoái trá, sếp ông buột miệng đáp:

- Ồ! Cái món quà hôm nay to bự sư, không cách gì gói được mang về!

Ngô Văn Quang