21h ngày 5/6, ti đim bán thuc lá ca ông Nguyn Văn Cường p 3, xã Tân Thnh Tây, huyn C Chi (Tp H Chí Minh), Lai Kh Khương, 24 tui, qun Gò Vp và Phm Thái, 18 tui, quê Đồng Nai dùng 1 t tin gi loi 100.000 đồng để mua thuc lá. Ông Cường phát hin là tin gi nên đi tìm và phát hin 2 tên đang mua thuc lá ca mt người cùng p. Ông Cường tri hô, qun chúng bt gi 2 tên giao Công an huyn C Chi cùng 32 t tin gi loi 100.000 đồng, 2.402.700 đồng tin tht, 20 gói thuc lá, 1 xe máy và 1 giy CMND. Khương và Thái khai nhn vi th đon dùng tin gi mua thuc lá để được tr li tin tht, 2 tên đã tiêu th được trên 20 t tin gi. Công an huyn C Chi tm gi 2 tên cùng tang vt để điu tra x