Ngày 15/12/2005, cơ quan điều tra Công an huyện Từ Liêm đã ra quyết định trưng cầu giám định số khung, số máy nguyên thủy những chiếc xe máy thu được. Ngày 5/1/2006, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội kết luận:

Xe máy Wave có số khung: RLHHC 080X2Y20??12 (số đánh dấu? không xác định được), số máy: HC08E - 0201?52 (số đánh dấu? có thể là số 3 hoặc 6); xe máy Wave có số khung: ...Y?12321 (số ? có thể là số 3 hoặc 6), số máy: HC08E - 0312344; xe máy Dream có số khung: C100M - 8019?33 (số ? không xác định được), số máy: C100M - 8019833; xe máy Wave có số khung: RLHHC0800Y066826, số máy: HC08E - 0066832; xe máy Wave có số khung: ...Y4096?6 (số ? không xác định được), xe máy: HC09E - 0409621; xe máy Wave có số khung: RLHHC09044Y332589, số máy: HC09E - 0332??8 (số ? không xác định được); xe máy Dream có số khung: RLHHA0608WY25??95 (số ? không xác định được), xe máy: HA05E - 0254916