Theo đó, thông tư liên tịch quy định việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội bao gồm: Những thông tin, tài liệu phản ánh về lý lịch, đặc điểm nhận dạng, nhân thân, kết quả khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự và các thông tin, tài liệu khác có liên quan đến người phạm tội; trách nhiệm, thủ tục, thời hạn thông báo, gửi, cung cấp các thông tin, tài liệu đó.

Thông tư liên tịch áp dụng đối với các cơ quan trong CAND, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội.

Về thời hạn cung cấp thông tin, tài liệu, thông tư liên tịch nêu rõ, đối với trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu bằng hình thức trực tiếp thì cơ quan hồ sơ nghiệp vụ của lực lượng Công an có trách nhiệm phải cung cấp ngay trong ngày.

Trong trường hợp chưa thể cung cấp ngay được thì cần hẹn ngày cung cấp thông tin, tài liệu nhưng tối đa không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Đối với trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu bằng văn bản thì cơ quan hồ sơ nghiệp vụ của lực lượng Công an có trách nhiệm cung cấp phải có văn bản trả lời cho cơ quan, đơn vị yêu cầu trong thời hạn như sau: Đối với cấp huyện: không quá 5 ngày làm việc đối với yêu cầu bình thường; đối với yêu cầu phức tạp được gia hạn tối đa là 10 ngày; đối với cấp tỉnh: không quá 7 ngày làm việc đối với yêu cầu bình thường, đối với yêu cầu phức tạp được gia hạn tối đa là 15 ngày; đối với cấp Trung ương: không quá 10 ngày làm việc đối với yêu cầu bình thường, đối với yêu cầu phức tạp được gia hạn tối đa không quá 20 ngày.

Đối với trường hợp yêu cầu cần đọc, nghiên cứu thông tin, tài liệu tại chỗ thì cơ quan hồ sơ nghiệp vụ của lực lượng Công an có trách nhiệm cung cấp phải cung cấp ngay sau khi có sự phê duyệt của Thủ trưởng cơ quan. Nếu không cung cấp được ngay thì cần nêu rõ lý do. Trường hợp không thể đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu thì Cơ quan hồ sơ nghiệp vụ của lực lượng Công an được yêu cầu phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8-8-2018 và thay thế Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT/BCA-VKSNDTC-TANDTC, ngày 1-6-2006 của Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn về việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội.

Mai Hương