Nghị định mới này sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 Nghị định số 133/2008/NĐ-CP về Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao và Danh mục công nghệ cấm chuyển giao. Nghị định quy định việc nhập khẩu, chuyển giao và sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Nghị định 120/2014 ban hành danh mục 30 công nghệ bị cấm chuyển giao từ nước ngoài Việt Nam và trong lãnh thổ Việt Nam như: Công nghệ điều chế chất ma túy; công nghệ nhân bản vô tính phôi người; công nghệ in, sắp chữ bằng bản chì; công nghệ sản xuất pin, bằng phương pháp hồ điện dịch; công nghệ điện phân dùng điện cực thủy ngân; công nghệ sử dụng thủy ngân trong khai thác vàng quy mô nhỏ; công nghệ sản xuất động cơ 2 kỳ dùng cho xe cơ giới; công nghệ sản xuất ôtô không đáp ứng công nghệ khí thải Euro 2; công nghệ phá sóng, chèn sóng vô tuyến điện, trừ trường hợp phục vụ quốc phòng, an ninh; công nghệ sản xuất xi măng lò đứng; công nghệ sản xuất xi măng lò quay bằng phương pháp ướt…

Nghị định mới có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2015. Khoản 1 Điều 5 và 3 Danh mục công nghệ của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP bị bãi bỏ kể từ ngày Nghị định 120/2014/NĐ-CP có hiệu lực.

PV