0h15 ngày 21/5, ti trước nhà s 33 Phm Ngũ Lão, phường Nguyn Thái Bình, qun 1 (Tp H Chí Minh), Phm Quang Minh, 26 tui, 30/38 Đoàn Văn Bơ, phường 9, qun 4 đi xe máy 81F7-9171 cướp git túi xách ca 1 ph n. Trong lúc ging co để git túi xách, tên Minh ngã xe. Công an phường Nguyn Thái Bình và qun chúng bt gi được Minh, thu hi tài sn tr người b hi