13h45 ngày 7/6, Võ Xuân Vinh, 26 tui, th trn Chơn Thành, huyn Chơn Thành (tnh Bình Phước) đến nhà anh Phm Tn Thành, 47 tui, khu ph 6, th trn Chơn Thành để thuê ôtô. Li dng người nhà anh Thành sơ h, Vinh ly trm đin thoi di động Nokia 8910 ri b đi. Khi phát hin mt đin thoi, anh Thành cùng v đi tìm thì gp Vinh. Trong lúc hai bên ging co, si dây chuyn vàng anh Thành b đứt. Vinh nht si dây chuyn ri b chy. Anh Thành kêu cu, qun chúng đui bt được Vinh giao cho Công an huyn điu tra x