Đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu chiếc xe trên hoặc biết thông tin liên quan đến chiếc xe có đặc điểm trên liên hệ Đội 5 Phòng PC46 Công an TP Hà Nội để giải quyết. Điện thoại: 043.9396322. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo nếu không có đơn vị, tổ chức, cá nhân nào đến giải quyết, Phòng PC46 Công an TP Hà Nội sẽ làm các thủ tục xử lý theo quy định của pháp luật.

PV