Theo đó, báo cáo về điều tra hình sự gồm: Báo cáo định kỳ; báo cáo về vụ, việc và báo cáo chuyên đề. Nguyên tắc thực hiện chế độ báo cáo về điều tra hình sự bao gồm: 1. Tuân thủ Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và quy định tại Nghị định này. 2. Bảo đảm trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, nhanh chóng, kịp thời. 3. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. 4. Việc soạn thảo, ban hành, quản lý, khai thác, sử dụng báo cáo về điều tra hình sự phải đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước và chế độ văn thư, lưu trữ.

Nghị định quy định: Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; Bộ trưởng, Thứ trưởng: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký báo cáo của bộ, ngành mình về công tác điều tra hình sự theo thẩm quyền điều tra quy định tại Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

Người nào không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ báo cáo hoặc cố ý báo cáo sai hoặc tiết lộ thông tin trong các báo cáo về điều tra hình sự thuộc phạm vi bí mật nhà nước thì tùy tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Nghị định có hiệu lực từ 1-1-2018.

Nguyễn Hương