Ai có người thân hiện đang vắng nhà hoặc mất tích có đặc điểm nêu trên đến Công an thị xã Đồ Sơn để giải quyết. Xin liên hệ: Điện thoại: 031.861396 hoặc 031.865457