Ngày 25/3, 5 ph n là Lù Th Ẻm, Lò Th Ni, Hoàng Th Dm, Hoàng Th Danh, Lò Th Thái đều bn Nà Pè, xã Mường Khoa, huyn Than Uyên (tnh Lai Châu) đi rng khi li qua sui Nm Mu bn Phiêng Khon b nước cun trôi hin chưa tìm thy xác. Công an huyn tham mưu cho UBND xã huy động lc lượng tìm xác nhng người b nn và đề ngh UBND huyn h tr các gia đình có người b nn gii quyết khó khăn