10h30 ngày 17/5, 5 hc sinh t lp 1 đến lp 4 đều thôn 3, xã Tân Thượng, huyn Di Linh (tnh Lâm Đồng) gm Ka Sn, 11 tui, Ka Sn, 9 tui, Ka Hunh, 8 tui, Ka Hoàn, 7 tui, Ka Hơn, 9 tui xung h tm. Do không biết bơi,  c 5 em b chết đui