* 2h ngày 22/5, tim vàng M Vân thuc p Đình, xã Tân Phú Trung, huyn C Chi (thành ph H Chí Minh) do ch Võ Th Vân, 44 tui làm ch phát hin k trm đã cy ca, đột nhp vào nhà, ly đi 630 lượng vàng 18K, 140 lượng vàng 24K (dây chuyn và lc để trong t kính trưng bày, tr giá khong 8,2 t đồng).

* 7h ngày 22/5, tim vàng Kim Hng thuc p Trm Bơm, xã Tân Phú Trung, huyn C Chi (TP H Chí Minh) do ch Nguyn Th Thanh Hng, 29 tui làm ch phát hin k trm đã cy ca, đột nhp vào nhà đập b t kính trưng bày ly đi 7 lượng vàng, 15 triu đồng và 30 ĐTDĐ do người khác cm (tng tr giá khong 200 triu đồng)